વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

રસોડામાં દેખાતા આ સામાન્ય પાંદડા ડાયાબિટીસ, કબજિયાત દુર કરી પેટ કરી દેશે સાફ, ખરતા વાળ અટકાવી મગજ બનાવી દેશે તેજ, હવે મફતમાં જ શરીરની આ સમસ્યાઓ થઇ જશે ગાયબ...


Sweet lemon leaves are an herb that has been recognized for centuries for its enchanting aroma, delicious taste, and health benefits. Sweet lemon leaves are also known as curry leaves, Murraya koenigii.

નોંધ : ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે નીચે લીંક આપેલ છે 


All of you must have consumed sweet neem leaves in one form or another. Sometimes sweet neem leaves are used for things like adding tempering to any pulse and sometimes adding flavor to your sambar. These leaves are rich in taste and also packed with health benefits. But many times people chew and throw away these leaves instead of eating them.


When these leaves are used in food in any way, they provide many health benefits. These leaves are a panacea for health as they are rich in nutrients like Vitamin-A, Vitamin-E. But do you know that consuming sweet neem leaves on an empty stomach is beneficial in many ways? Let us know how many and where are the benefits of eating sweet neem leaves.


Diabetes: If you want to fight diabetes and gray hair, try eating 4 to 5 raw sweet neem leaves in the morning before anything else. If consumed regularly, it is able to fight blood sugar levels and premature graying of hair.


Weight: Eating sweet neem leaves on an empty stomach helps in rapid weight loss. Prepare a powder by chewing at least 8 to 10 leaves of sweet neem regularly on an empty stomach or dry its leaves and consume one teaspoon of the powder with lukewarm water every morning. The weight will start to decrease gradually.


By doing this, the weight starts to decrease very quickly and these leaves also help in keeping the body fit. Apart from this, chewing sweet neem leaves on an empty stomach improves digestion, improves body detoxification, increases cholesterol (lower cholesterol with these tips) levels.


Digestion: Consuming sweet neem leaves on an empty stomach is especially associated with good digestive health. Sweet neem leaves, if consumed on an empty stomach, stimulate digestive enzymes and support bowel movements. Due to which the problem of constipation gets rid and also cleans the stomach.


Children's brain: Regular consumption of sweet neem leaves is very beneficial for children above 10 years of age. If children above 10 years of age eat these leaves on an empty stomach or consume their leaf powder, they increase concentration along with sharpening the mind. You can make children consume this on an empty stomach, or even after dinner.


Hair fall: Sweet neem leaves act as a key ingredient to reduce hair fall. Drinking water with sweet neem leaves on an empty stomach in the morning helps prevent hair loss. Chew these leaves well and eat them at least half an hour before breakfast. Sweet neem leaves contain elements like vitamin-C, phosphorus, iron, calcium which are beneficial for hair. Applying these leaves directly on the hair or mixing them with oil also reduces hair fall.


One thing to keep in mind while consuming this leaf is that eating it after cooking reduces its nutritional value. So, if you are eating these leaves for health, instead of eating them cooked, they should be eaten raw and on an empty stomach. If you have any other health related problem, do not forget to consult a specialist before consuming these leaves.


Due to the many health benefits mentioned above, consuming sweet neem on an empty stomach can be beneficial for your health. So make them a part of your diet. This will benefit your health.FAQ

Q: What are curry leaves?

A: Curry leaves, also known as kadi patta or kri-patta, are the aromatic leaves of the Murraya koenigii tree, native to the Indian subcontinent. They are widely used in various cuisines for their distinctive taste and aroma.


Q: What does curry leaves taste like?

A: Curry leaves have a unique flavor profile, combining citrusy and slightly bitter notes with a subtle hint of spice. They are not spicy in themselves but add depth and richness to dishes.


Q: How are curry leaves used in cooking?

A: Curry leaves are used as a flavoring agent in cooking, especially in Indian, Sri Lankan and Southeast Asian cuisines. They are often added to hot oil at the beginning of a dish to release their aromatic compounds.


Q: What are the health benefits of curry leaves?

A: Curry leaves are rich in vitamins A, B, C and E as well as minerals like calcium, phosphorus and iron. They have antioxidant and anti-inflammatory properties, which aid digestion and promote hair and skin health.

Post a Comment